Infolinia 800 109 509

Obsługa JPK w systemie InsERT GT w chmurze KOMAKO.asp

Korzystając z systemu InsERT GT w chmurze KOMAKO.asp możesz korzystać z pełnej funkcjonalności systemu InsERT GT. Zależnie od aplikacji, np. Subiekt GT masz do dyspozycji odpowiedni dla tej aplikacji rodzaj pliku JPK (w Subiekcie są to JPK-MAG, JPK-VAT i JPK-WB).

Subiekt GT i inne aplikacje jak Rachmistrz GT i Rewizor GT są dostępne z uwagi na swój interfejs użytkownika w chmurze KOMAKO.asp za pomocą pulpitu zdalnego (RDP). Jeśli chciałbyś eksportować pliki JPK poza aplikację i przechowywać poza chmurą sprawdź jak skonfigurować pulpit zdalny (informacje na końcu tego artykułu).
 
Uruchom Subiekta GT w sesji RDP i wybierz w menu Widok moduł e-Sprawozdawczość jak na ekranie i dalej funkcję e-Kontrole Podatkowe:
 
 

Następnie wybierz funkcję Generuj aby przejść do generowania pliku JPK. Następnie na formatce pliku JPK ustaw odpowiednie opcje zależnie od potrzeb. Np. nazwę pliku oraz typ pliku jaki chcesz wygenerować. Aby wygenerować pliki różnych typów należy generację przeprowadzić dla każdego pliku oddzielnie.
 
 
Widok pełnego ekranu generacji pliku JPK wygląda następująco:
 


Jeśli chciałbyś dokładnie zapoznać się z ustawieniami Subiekta w zakresie Generowania pliku JPK, dostępna jest podpowiedź w pomocy kontekstowej:
 

Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Okno służy do ustalenia parametrów Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie danych zgromadzonych w programie.
 • Nazwa pliku - pole to umożliwia wprowadzenie nazwy pliku. Nazwa pliku JPK musi być unikalna.
 • Typ pliku - pole to umożliwia wybranie typu pliku JPK, np. Faktura, Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT.
UWAGA! Użytkownik, generując plik JPK na potrzeby e-Sprawozdawczości VAT, może skorzystać tylko z typu pliku Ewidencja zakupu i sprzedaży.
 • Rok obrotowy - pole umożliwia wybranie roku obrotowego, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK. Pole dostępne tylko dla typu: Księgi rachunkowe.
 • Ewidencja - pole umożliwia wygenerowanie pliku na podstawie ewidencji VAT sprzedaży i zakupu lub na podstawie tylko ewidencji VAT sprzedaży albo tylko ewidencji VAT zakupu. Pole dostępne tylko dla typu: Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.
 • Rodzaj - pole umożliwia wygenerowanie pliku na podstawie faktur sprzedaży i zakupu lub na podstawie tylko faktur sprzedaży albo tylko faktur zakupu. Pole dostępne tylko dla typu: Faktury VAT.
 • Magazyn - pole umożliwia wybranie magazynu, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK. Pole dostępne tylko dla typu: Magazyn.
 • Rachunek - pole umożliwia wybranie rachunku bankowego podmiotu, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK. Rachunek bankowy musi być zgodny z formatem IBAN. Pole dostępne tylko dla typu: Wyciąg bankowy.
 • Rok - pole umożliwia wybranie roku podatkowego, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK. Pole dostępne tylko dla typu: Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz Ewidencja przychodów.
 • Okres - pole umożliwia zdefiniowanie okresu, za który zostanie wygenerowany plik JPK. Okres jest ograniczony do wybranego Roku obrotowego lub Roku podatkowego.
UWAGA! Użytkownik, generując plik JPK na potrzeby e-Sprawozdawczości VAT, może wygenerować plik tylko za okresy miesięczne.
 • Wersja - pola umożliwia wybranie wersji pliku JPK.
 • Waluta - pole umożliwia wybranie waluty, w której będą wyrażone dane zawarte w JPK.
 • Urząd skarbowy - pole umożliwia wybranie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest plik JPK.
 • Cel złożenia - pole umożliwia wybranie, czy plik JPK składany jest do urzędu po raz pierwszy czy jest to korekta pliku.

Wygenerowany plik JPK jest przechowywany w bazie danych programu InsERT GT. W następnym kroku osoba uprawniona powinna zatwierdzić plik jak na poniższym ekranie i dalej można plik wyeksportować lub wysłać elektronicznie do bramki Ministerstwa Finansów.
 
Podczas generowania program InsERT GT dokonuje weryfikacji pliku informując o błędach niezgodności pliku ze strukturą logiczną wymaganą przez Ministerstwo Finansów:


Jeśli plik jest poprawny można wysłać elektronicznie do bramki Ministerstwa Finansów. Proszę pamiętaj, że to użytkownik programu, czyli podatnik jest odpowiedzialny za terminowe i poprawne dokonanie wysyłki według przepisów prawa.

Jeszcze dla uzupełnienia podajemy informację jak Subiekt GT, a dokładnie moduł e-Sprawozdawczości dokonuje wysyłki plików JPK:

Wysyłka elektroniczna

Nieedycyjne dane nagłówkowe tego okna informują o: nazwie utworzonego pliku, jego typie, dacie powstania oraz okresie, za jaki plik został przygotowany. Dodatkowo widoczny jest tu e-status pliku (wysłany, odebrany). Jeśli plik jest już wysłany, pojawi się tu data przeprowadzenia tej operacji, numer referencyjny, jaki został nadany wysyłce oraz data odebrania UPO.
 
W lewej części omawianego okna znajdują się hyperlinki:
Wyślij plik JPK - naciśnięcie tego hyperlinka spowoduje przesłanie wygenerowanego pliku na adres elektroniczny wskazany przez Ministerstwo Finansów. W przypadku poprawnej weryfikacji struktury pliku bramka automatycznie odsyła tzw. numer referencyjny, który służy do identyfikacji przesłanego pliku w systemie. Na podstawie tego numeru jest pobierane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku negatywnej weryfikacji bramka odsyła numer błędu wskazującego na przyczynę niepoprawnej wysyłki. Program pozwala także na złożenie podpisu kwalifikowanego, czyli podpisanie pliku JPK certyfikatem kwalifikowanym zainstalowanym w systemie. Obecna wysyłka elektroniczna nie dopuszcza obsługi plików podpisanych podpisem niekwalifikowanym (za pomocą danych uwierzytelniających). 
Program komunikuje się z serwisem Ministerstwa Finansów poprzez adres https://e-dokumenty.mf.gov.pl w sposób zdefiniowany w specyfikacji we-wy dostępnej na stronach  http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny
Dla użytkowników chcących zapoznać się z funkcjonalnością składania plików JPK drogą elektroniczną istnieje możliwość połączenia się z serwisem testowym dostępnym pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Należy w tym celu, dla klucza:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\InsERT\InsERT GT\Jpk\1.0\JpkConnectorTestGate zdefiniować wartość typu DWORD o nazwie TestGate i ustawić ją na 1.
 
Poświadczenie odbioru:
 • Pobierz poświadczenie odbioru - pozwala, na podstawie wcześniej otrzymanego numeru referencyjnego, pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru - elektroniczny dokument poświadczający o złożeniu pliku w poprawnym formacie. 
 • Pokaż poświadczenie odbioru - umożliwia przeglądanie poświadczenia. Okno podglądu UPO umożliwia również drukowanie poświadczenia.
 • Eksportuj poświadczenie odbioru - pozwala wyeksportować Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
 • Usuń dane wysyłki - usuwa numer referencyjny i potwierdzenie odbioru wysyłki.
 • Usuń log - usuwa log z wykonanej operacji.
 
W prawej części okna znajduje się tabela z opisami operacji informuje o wszystkich operacjach, jakie zostały wykonane w tym oknie wraz z podaniem daty ich wykonania.


* zapis pliku JPK na dysk lokalny podczas pracy pulpitu zdalnego (RDP)
Ustawienie pulpitu zdalnego (RDP) w celu umożliwienia zapisania pliku JPK na dysku lokalnym komputera użytkownika, który jest mapowany podczas łączenia się z internetową sesją zdalną na serwerach KOMAKO.asp
Upewnij się przed zalogowaniem do sesji KOMAKO.asp za pomocą pulpitu zdalnego, że możesz zapisywać pliki, np. pliki JPK na dysku lokalnym swojego komputera. Ustawienia widać w opcjach pulpitu zdalnego (właściwości skrótu), jak na ekranie: